84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2017 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się ogólnym wynikiem ujemnym w wysokości (-) 910 096,08 zł który ukształtował się następująco:

(+) 98 581,22 zł (dodatni) 11 nieruchomości

(-) 1 008 677,30 zł (ujemny) 42 nieruchomościach.

Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 773 087,47 zł. Osiągnięty wynik finansowy netto nie zrównoważy niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni wprowadzono podwyżkę opłat od miesiąca maja 2018r., o czym mieszkańcy zostali poinformowani w miesiącu styczniu. 

Prawidłowość ustalenia wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi a także na pozostałej działalności podlega obowiązkowemu badaniu przez osoby uprawnione.

,,Aures-Audyt,, Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska została wybrana na podstawie uchwały z 17 października 2017 r. Rady Nadzorczej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016., poz. 1047 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

wprowadzenie do sprawozdania bilans sporządzony na 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65 732 944,21 zł. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto 773 087,47 zł. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 402 231,60 zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 395,13 zł. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Zadaniem Biegłego Rewidenta było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni ustalony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości).

Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawozdanie:

"- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem Spółdzielni"   

Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie finansowe, podlega  zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej.

                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni