84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Wiejska 17

Informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" opisaną w rozdziale 6.5.2 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020", z uwzględnieniem "Regulaminu przetargów i  innych form  udzielania  zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu" na wybór wykonawców do realizacji:

II części projektu w 2021 r. pn.

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację"

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej www. www.smlukasinski.zamosc.pl w zakładce: przetargi

oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 84 638 03 66 oraz email sekretariat@sml.zamosc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ RPO III 05.02.2021

ZADANIE AB 

ZADANIE BB

ZADANIE CB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                   

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020         


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:
Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących rodzajów robót :

1.    wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
2.    malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym
3.    wykonanie i montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji w budynkach mieszkalnych  
4.    remonty brukarskie
5.    remont kapitalny płyt balkonowych 
6.    montaż anemostatów do wentylacji klatek schodowych
7.    likwidacja glonów na elewacjach budynków mieszkalnych 
8.    czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz z monitoringiem
9.    opracowanie projektu i montaż wyłącznika przeciwpożarowego w budynku handlowo- usługowym
10.    roboty remontowe ogólnobudowlane i sanitarne. 
Specyfikacje na roboty wyszczególnione w pkt. 1 - 9 są do pobrania ze strony internetowej zamawiającego - www.smlukasinski.zamosc.pl;.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł /na każdy zakres robót/ i wpłacenie wadium /wysokość wadium według specyfikacji/ przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 08.03.2021r. włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg remonty 2021" do dnia 08.03.2021r. do godziny 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 09.03.2021 r. o godz. 1100
Zamknięcie przetargu do dnia 26.03.2021r. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.
- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji na tematy związane z przetargiem udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji SM, tel. 84 6380345; 84 6380366 lub 84 6393681 wew. 345 lub 366.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne warunki przetargu 

Specyfikacja Nr 1 na wymianę okien w mieszkaniach 

Specyfikacja Nr 2 na malowanie klatek schodowych 

Specyfikacja Nr 3 na montaż zadaszeń nad balkonami 

Specyfikacja Nr 4 na roboty brukarskie 

Specyfikacja Nr 5 na remonty płyt balkonowych 

Specyfikacja Nr 6 na montaż anemostatów do wentylacji klatek schodowych 

Specyfikacja Nr 7 na likwidację glonów na elewacjach budynków 

Specyfikacja Nr 8 na czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych 

Specyfikacja Nr 9 na montaż wyłącznika p.poż w budynku przy ul. Orzeszkowej 28 

RODO oferent załącznik do SIWZ