84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:

 Przetarg nieograniczony ofert na  zakup i dostawę czujników tlenku węgla do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Specyfikację oraz warunki przetargu można pobrać ze strony internetowej  www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu w Dziale Eksploatacji pok. Nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł i wpłacenie wadium  w wys. 1.000 zł. / przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 21.09.2018r.włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem Przetarg czujniki 2018 do dnia 24.09.2018r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 24.09.2018 r. o godz. 1200.

Zamknięcie przetargu do dnia 03.10.2018r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

1.     Ogólne warunki przetargu

2.     SIWZ - czujniki tlenku węgla

3.     Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

            4.     Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie RODO