84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wiejska 17

Informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020  , z uwzględnieniem Regulaminu przetargów i  innych form  udzielania  zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu na wybór wykonawców do realizacji:

I części projektu w 2019 r. pn.

Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację    

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej www. www.smlukasinski.zamosc.pl w zakładce: przetargi oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 84 638 03 66 oraz email sekretariat@sml.zamosc.pl.

Termin wpłaty wadium do 23.11.2018 r. Termin składania ofert do 26.11.2018 r. do godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego: w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu przy ul. Wiejskiej 17, 22-400 Zamość, I p. pokój 1.

Otwarcie ofert, odrębnie dla każdego zadania nastąpi w dniu 27.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu - świetlica pom. nr 22 - I piętro od godziny 10.30 do 12.00. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania:

 1. SIWZ
 2. ZADANIE A.1
 3. ZADANIE A.2
 4. ZADANIE A.3
 5. ZADANIE A.4
 6. ZADANIE A.5
 7. ZADANIE B
 8. ZADANIE C

Treść ogłoszenia została zmieniona

 1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu informuje, iż mając na uwadze zapytania do Części C w zakresie właściwej stawki podatku VAT ( 8 lub 23%) i związane z tym rozbieżności, celem umożliwienia Wykonawcom ustalenia i następnie zastosowania właściwej stawki, przedłużył termin składania ofert na wszystkie zadania, dokonując jednocześnie następujących zmian w ogłoszeniu:
  1. Aktualny SIWZ z dnia 22.11.2018r.
  - SIWZ zmieniona w dniu 22.11.2018 r. w pkt. XII, pkt. XIII, pkt XIV ust 12.
  Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym i dotyczą terminu wpłaty wadium, terminu zapytań oraz terminu otwarcia i składania ofert.
  Tym samym ustala się aktualne terminy: 
  a) kwota wadium winna wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 30.11.2018 r.
  b) termin składania ofert do dnia 03.12.2018r. do godz. 14:30.
  c) otwarcie ofert, odrębnie dla każdego zadania nastąpi w dniu 04.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu ? świetlica pom. nr 22 - I piętro. 
  ZADANIE A1: o godz. 11:00
  ZADANIE A2: o godz. 11:15
  ZADANIE A3: o godz. 11:30
  ZADANIE A4: o godz. 11:45
  ZADANIE A5: o godz. 12:00
  ZADANIE B: o godz. 12:15
  ZADANIE C: o godz. 12:30
  - Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 26.11.2018 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu informuje, iż dokonał następującej zmiany w ogłoszeniu polegającej na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:
  1. Aktualny SIWZ z dnia 16.11.2018r.
  - SIWZ zmieniona w dniu 16.11.2018r. w pkt. dot. Zadania C w części dotyczącej podpisania umowy na odczyt podzielników kosztów oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania ( patrz str. 12 SIWZ). 
  W SIWZ z dnia 31.10.2018 r. omyłkowo został określony na 60 zamiast na 120 miesięcy okres, na jaki ma być zawarta w/w umowa . We wzorze umowy wskazany został okres 10 lat i na taki zawarta zostanie przedmiotowa umowa 

  Prawidłowy zapis SIWZ brzmi:
  "Zadanie C obejmuje również podpisanie na okres 120 miesięcy umowy na odczyt podzielników kosztów oraz rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w w/w budynkach."

  Wyżej wskazane sprostowanie SIWZ nie ma wpływu na termin składania ofert.

 

Pytania i wyjaśnienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020      

                                     


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:

 Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących ro­dzajów robót :

Wykonanie okresowej kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem i usunięciem usterek i nieprawidłowości w nich występujących w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowo - usługowych będących w zasobach Spółdzielni oraz administrowanych przez Spółdzielnię Wspólnotach Mieszkaniowych tj. Dąbrowskiego 2, Wybickiego 8 w Zamościu.

Specyfikację oraz warunki ogólne przetargu można pobrać ze strony internetowej  www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu w Dziale Eksploatacji pok. Nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł i wpłacenie wadium  w wys. 1.000 zł. / przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 30.11.2018r.włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem Przetarg kominiarski 2019 do dnia 03.12.2018r. do godziny 1500. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 04.12.2018 r. o godz. 1000.

Zamknięcie przetargu do dnia 21.12.2018r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

 

 1. Ogólne warunki przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Spółdzielnia Mieszkaniowa
 3. Wykaz budynków  - załącznik nr 1
 4. Wzór protokołu - Załącznik nr 2
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wspólnota Dąbrowskiego 2
 6. Wzór protokołu - Załącznik
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wspólnota Wybickiego 8
 8. Wzór protokołu - Załącznik
 9. Wzór oświadczenia dla Oferenta

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:

 Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących ro­dzajów robót :

Wykonanie cyfrowych instalacji domofonowych z wykorzystaniem urządzeń firmy Laskomex w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni według zgłaszanych potrzeb.

Specyfikację oraz warunki ogólne przetargu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego - www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu w Dziale Eksploatacji pok. Nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł i wpłacenie wadium w wysokości 1 000 zł przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 30.11.2018r. włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napi­sem Przetarg domofony 2019  do dnia 03.12.2018 r do godziny 15 00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17  - świetlica pom.  nr 22 - I piętro w dniu  04.12.2018r. o godzinie 1030. Zamknięcie przetargu do dnia 21.12.2018r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

 1. Ogólne warunki przetargu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Wykaz budynków  - załącznik nr 1
 4. Wzór oświadczenia dla Oferenta