84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację" projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

 

Całkowita wartość Projektu: 16 693 786,96 złotych;

Kwota dofinansowania 8 494 708,18 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2019r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2021r.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego informuje, że  podjął działania związane z pozyskaniem dofinasowania prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowany został szeroki i kompleksowy Projekt mający na celu realizację prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w naszych zasobach. Do Projektu wytypowane zostały budynki, które wymagały przeprowadzenia prac remontowych dotychczasowego docieplenia realizowanego metodą lekka sucha tj.  docieplone zostały wełną mineralną grubości 5 cm na ruszcie drewnianym z wykończeniem blachą trapezową oraz budynki które do tej pory nie zostały poddane pracom dociepleniowym, a nie spełniają obecnie obowiązujących norm związanych izolacyjnością cieplną przegród. W wyniku przeprowadzonej analizy opłacalności przedsięwzięcia oraz spełnienia kryteriów określonych w regulaminie w/w Działania do Projektu przyjęto 17 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w naszych zasobach mieszkaniowych tj.:

 1. M. J. Piłsudskiego 19
 2. Ciepła 4
 3. Ciepła 6
 4. E. Orzeszkowej 3
 5. Oboźna 3
 6. Oboźna 7
 7. Oboźna 19
 8. Oboźna 21
 9. Oboźna 31
 10. Wąska 20
 11. Wiejska 7
 12. Wiejska 9
 13. Wiejska 11
 14. Wiejska 19
 15. Wiejska 21
 16. Wiejska 23
 17. Lubelska 36

Proces pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się z wielu etapów i wymagał przygotowania szczegółowej dokumentacji formalno - prawnej, dokumentacji technicznej oraz finansowo - kosztorysowej. Projekt  złożony został pod koniec miesiąca października 2017r. do Instytucji organizującej konkurs, gdzie poddany został ocenie formalnej i merytorycznej, pod kątem spełnienia kryterium poprawności. Ostatecznie Projekt  uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 16.08.2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. "Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację" z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Video i Fotoreportaż z wydarzenia na portalu roztocze.net

Uzyskane wsparcie środkami zewnętrznymi jest na poziomie 55 % kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności w zużyciu ciepła.

 

W ramach Projektu na niżej wymienionych budynkach zostaną wykonane następujące prace:

 1. Budynki zlokalizowane przy ul. M.J. Piłsudskiego 19, Ciepła 4, 6, E. Orzeszkowej 3, Oboźna 3, 7, 19, 21, 31, Wąska 20:
 • Roboty rozbiórkowe i demontażowe "starego" docieplenia (blachy trapezowej, wełny i rusztu drewnianego).
 • Wzmocnienie ścian zewnętrznych za pomocą kotew
 • Wypełnienie złączy płyt Wk - 70
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
 • Docieplenie stropodachów
 • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych
 • Wymiana wyłazów dachowych
 • Wymiana zaworów podpionowych i termostatycznych w mieszkaniach
 • Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów oraz wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną
 • Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.
 1. Budynki zlokalizowane przy ul. Wiejska 19, 21, 23, Lubelska 36:
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wzmocnienie ścian zewnętrznych za pomocą kotew
 • Wypełnienie złączy płyt Wk - 70
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
 • Docieplenie stropodachów
 • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych
 • Wymiana wyłazów dachowych
 • Wymiana zaworów podpionowych i termostatycznych w mieszkaniach
 • Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów oraz wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną
 • Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.
 1. Budynki zlokalizowane przy ul. Wiejska 7, 9, 11:
 • Roboty rozbiórkowe
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
 • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych
 • Wymiana wyłazów dachowych
 • Wymiana zaworów podpionowych i termostatycznych w mieszkaniach
 • Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów oraz wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną
 • Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększenie komfortu zamieszkiwania oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 35 %, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego.

 

 

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację" projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. 


Całkowita wartość Projektu: 5 681 858,92 złotych; 
Kwota dofinansowania 2 733 153,43 zł 
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2020r. 
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2022r. 

Realizując program utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu w należytym stanie technicznym oraz starając się sprostać oczekiwaniom Mieszkańców Zarząd Spółdzielni, podjął działania związane z pozyskaniem dofinasowania prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowany został Projekt mający na celu realizację prac związanych z poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 90 - tych zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka - Brzozowa. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 5 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szwedzka 21, 31, 33, Brzozowa 20, 26 w Zamościu. 
Zakres projektu przewiduje następujące roboty do wykonania: 

 •    wypełnienie złączy płyt, 
 •    docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, 
 •    wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i kratek wentylacyjnych, 
 •    docieplenie stropodachów, 
 •    remont cokołów,
 •    remont balustrad balkonowych,
 •    wymiana wyłazów dachowych, 
 •    wymiana bocznych naświetli wiatrołapów,
 •    modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wdrożeniem systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną, 
 •    budowa instalacji solarnej wspomagającej podgrzanie centralnej ciepłej wody, montaż perlatorów.   

Ponadto poza projektem planowany jest do wykonania zakres prac polegający na: remoncie balkonów, montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.  
Projekt w swoich założeniach został podzielony na trzy etapy realizacji:
- rok 2020 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozowa 20, budowa instalacji solarnej na budynku pawilonu przy ul. Brzozowa 26A,
- rok 2021 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozowa 26,
- rok 2022 termomodernizacja budynku przy ul. Szwedzka 21, 31, 33

Proces pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się z wielu etapów oceny i wymagał przygotowania szczegółowej dokumentacji formalno - prawnej, dokumentacji technicznej oraz finansowo - kosztorysowej. Ostatecznie Projekt  uzyskał pozytywną ocenę i we wrześniu 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Uzyskane wsparcie środkami zewnętrznymi jest na poziomie 55 % kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności w zużyciu ciepła. 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększenie komfortu zamieszkiwania oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 27 %, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego.