84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego

 

W dniach 12.06. - 20.06.2018 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone zostało na 5 części. Wynika to z zapisu art. 83 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że jeżeli liczba członków przekracza 500 to Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. W naszej Spółdzielni na koniec 2017 roku zarejestrowanych było 5637 członków. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 24.04.2018 r. dokonano podziału Walnego Zgromadzenia:

I część - osiedle Planty, II część - osiedle Lubelskie Przedmieście, Kilińskiego, III cześć - osiedle E. Orzeszkowej, Oboźna, IV część  - budynek - Radecznica ul Parkowa 2, V część - osiedle Reymonta, Szwedzka - Brzozowa, Lubelska.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przyjęło następujące uchwały w sprawach:

  1. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności  Zarządu za 2017 rok.
  2. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności Rady Nadzorcze za 2017 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  4. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
  5. Pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania. 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.
  6. Zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
  7. Zbycia akcji firmy Concorde Investissement S. A z siedzibą w Warszawie.
  8. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.
  9. Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.
  10. Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.

 

 

                                                                                                            Zarząd Spółdzielni